CRS

Odgovornost

  1. HRB nije, niti može biti smatran kao osiguratelj, tehnički savjetnik, brodoprojektant, brodograditelj, brodovlasnik ili brodar, i ne preuzima obveze, niti može biti izložen obvezama ili odgovornostima koje su svojstvene takvim položajima. Unatoč tome iskustvo HRB-a omogućuje da udovolji zahtjevima koji se tiču pitanja koja nisu pokrivena njegovim Pravilima, preporukama, smjernicama, ispravama ili drugim pismenima.
  2. Praksa i postupak HRB-a se odabire u isključivoj i apsolutnoj diskreciji HRB-a i temelji se na iskustvu i znanju u skladu s općenito prihvaćenim profesionalnim normativima u odgovarajućim područjima klasifikacijskih ustanova.
  3. Ništa što je ovdje sadržano, ili u bilo kojoj obavijesti, izvješću, svjedodžbi ili sličnoj ispravi izdanoj od HRB-a ili u okviru obavljanja usluga HRB-a neće se smatrati da oslobađa bilo kojeg projektanta, brodoprojektanta ili strojara, brodograditelja, ili proizvođača, brodogradilišta, prodavatelja, opskrbljivača, ugovaratelja ili podugovaratelja, brodopopravljača ili brodovlasnika, poduzetnika, brodara ili bilo koju osobu ili pravnog subjekta njihovih jamstava ili drugih ugovornih obveza ili odgovornosti, izričito utanačenih ili izvedenih, ili od bilo kojeg nemarnog čina, grješke ili propusta bilo koje prirode, niti može poslužiti da nastane pravo, zahtjev ili korist za bilo koju treću stranku.
  4. HRB će uložiti dužnu pažnju u izboru i imenovanju njegovih vještaka i cjelokupnog osoblja, kojih djelatnost i rad su angažirani i uposleni sa svrhom izvršenja njegovih usluga.
  5. Ako bilo koja osoba ili pravni subjekt iskoristi usluge HRB-a i uslijed toga pretrpi gubitak, štetu ili trošak i koji se pripisuje ili se dokaže da je prouzročen bilo kojim nemarnim činom, propustom ili greškom počinjenom od strane vještaka, službenika, agenata, imenovanih djelatnika, poslovođa ili direktora HRB-a, ili koji se smatraju da nastupaju u ime i za račun HRB-a, ili ako se dade uslijed nemara bilo kakva netočnost ili savjet ili izvještaj od HRB-a ili u ime i za račun HRB-a, odgovornost HRB-a je ograničena prema bilo kojem neposrednom ili posrednom odštetnom zahtjevu na iznos koji ne prelazi pet puta pristojbu koja je naplaćena ili koja se duguje HRB-u u odnosu na odnosnu uslugu.
  6. Ako se pristojba odnosi na ukupnost usluga, iznos pristojbi bit će razlučen za svrhe obračunavanja najvećeg iznosa odštete ograničene odgovornosti, kako je to utvrđeno prethodnim stavom, u skladu s procijenjenim vremenom utrošenim za obavljanje svake pojedine usluge.
  7. Bilo kakva odgovornost za posljedične štete je izričito isključena.
  8. Ovi opći uvjeti su sastavljeni i tumačiti će se u skladu s engleskim pravom.
  9. Bilo kakav spor koji može nastati u svezi s uslugama koje pruži HRB mora biti podnesen na rješavanje stalnom izabranom sudu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, Republika Hrvatska.

Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA:Ravnatelj izbor 2017.

Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/2011) obavještavamo da ni ravnatelj Hrvatskog registra brodova niti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova ne obavljaju upravljačke poslove, niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatski registar brodova kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona.

Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet Poštanske usluge.

Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Konsolidacija IT infrastrukture i osuvremenjivanja hardvera

Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Nabava Microsoft licenci

Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Dobrovoljno (dodatno i dopunsko) zdravstveno osiguranje

Plan nabave 2015

Plan nabave 2014

Plan nabave 2013

Plan nabave 2012

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:  Mobilna telefonija

Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom.

Ispravak troškovnika za opskrbu električnom energijom: Ispravak troškovnika za opskrbu električnom energijom.


Dostupnost informacija kojima raspolaže HRB

Prijava